JP Management Solutions Co., Ltd. (JPMS)

บจก. เจ พี แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ (JP Management Solutions Co., Ltd. หรือ JPMS) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 โดยกลุ่มผู้ชำนาญในสายงานต่าง ๆของธุรกิจโรงแรม ผู้เป็นมืออาชีพและชำนาญการในการให้คำปรึกษาและในการดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ยั่งยืน และ บรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมายและตามความคาดหวัง

ทีมงานของ JPMS สรรค์สร้างแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงาน และการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจโรงแรมของท่านสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่คาดหมายและที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

การดำเนินงานของ JPMS จะใช้หลักการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ประยุกต์มาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับคอนเซ็บหรือวิถีทาง และ วิสัยทัศน์ของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละธุรกิจตามเจตนารมย์ของเจ้าของธุรกิจ

JPMS ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารและการจัดการโรงแรม การพัฒนาแบบสำรวจ ดำเนินการสำรวจ การนำเสนอรายงาน และ แนวทางการปรับปรุงและการพัฒนามาตรฐานของแบร์นด ของการบริการ และ ความคิดเห็นของพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับตั้งแต่พนักงานระดับปฎิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง

 

View Our Services →

 
Premium WordPress Theme by TrueThemes
เราเชื่อมั่นในการทำงานที่เป็นเลิศ

 

Premium WordPress Theme by TrueThemes
เราเชื่อในความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโครงการ

 

Premium WordPress Theme by TrueThemes
เราเชื่อว่าทุกการท้าทายมีคำตอบ

 

 
Latest from the blog