JPMS ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ กิจการโรงแรม จัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบที่ทันสมัยทีประกอบด้วย ข้อมูลเชิงลึกและคุณภาพ พร้อมการวิเคราะห์ที่หลากหลาย และ
- การพัฒนาโครงการ
- การทำแผนและดำเนินการกิจกรรมต่างในการเตรียมการเปิดดำเนินการธุรกิจ
- การบริหารและจัดการการปฎิบัติการโรงแรม
- การปรับปรุงการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบผลสำรวจการปฎิบัติงานและการบริการ กับมาตรฐานของแบรนด์ และ ของการบริการที่ตั้งไว้
- การพัฒนาบุคคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของแบรนด์ และ ของการบริการ

JPMS จัดทำมาตรฐานของแบรนด์ ของการบริการ และแบบการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และ ของลูกค้า
- พร้อมการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถดำเนินการสำรวจด้วยทีมงานขององค์กรเอง
- จัดทำการสำรวจมาตรฐานของแบรนด์ ของการบริการ และแบบการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และ ของลูกค้า
- จัดทำรายงานรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และ รายปี ในรูปแบบของกราฟท์ และ คำอธิบาย และ การปรับปรุงที่ชัดเจนและง่ายต่อการติดตามการปรับปรุง

JPMS ชำนาญการปฎิบัติงาน การบริหารและจัดการ และ การพัฒนาแบบยั่งยืนของโรงแรม จึงมีความสามารถจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานทุกขั้นตอนของทุกแผนกในโรงแรมประเภทต่าง ๆ
- มาตรฐานการปฎิบัติงานที่จัดทำมีรูปแบบ รูปภาพประกอบอย่างสร้างสรรค์ และ ง่ายต่อการอ้างอิง เรียนรู้และ ฝึกฝน

   

- มาตรฐานการปฎิบัติงานนี้ JPMS จะจัดทำให้เฉพาะของแต่ละโรงแรมตามเอกลักษณ์ และ วิสัยทัศน์ของแต่ละโรงแรม
- JPMS จะจัดทำการฝึกอบรม และ รายการการตรวจสอบการปฎิบัติการของพนักงาน การบริหารงานของผู้จัดการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปในทิศทาง และ บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกันเดียวกัน

JPMS จัดทำแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อในการเรียนรู้รวมั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดทำ Interactive E-learning  โดยการพัฒนาสื่ออิเล็คโทรนิคของ Editribution Co., Ltd.

 

 

ตัวอย่างหัวข้อและ การแสดงผลด้วยกราฟ